czeekoladaa

14 tekstów – auto­rem jest czeeko­ladaa.

By choć raz przeżyć coś, cze­go zmysły nig­dy nie zapomną.. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 29 listopada 2010, 21:12

Do­piero gdy wy­suszyłam łzy na moich po­wiekach zauważyłam, że każde roz­droże ma wspólny cel. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 23 października 2010, 19:29

piosen­ka naj­lep­szy nośnik wspomnień 

myśl
zebrała 53 fiszki • 2 października 2010, 21:33

Jak tu zro­zumieć fa­ceta?
Naj­pierw zgad­nij kod dostępu,
następnie się wyloguj,
później tyl­ko cze­kaj, aż sam poin­formu­je Cię z zachęcającym uśmie­chem, że "wejście" jest wolne. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 2 września 2010, 19:29

Bra­kuje mi uczu­cia, które od­dzielało mnie od gorzkiej rzeczy­wis­tości, zos­ta­wiając w chmu­rach marzeń. Przy­naj­mniej wte­dy miałam swój wyima­gino­wany świat, w którym mogłam się pogrążyć, gdy tyl­ko poczułam kłucie w ser­cu. Sa­ma zburzyłam mur od­dzielający "Mój Świat" od życia. A chciałam tyl­ko poz­nać smak go­ryczy, by do­cenić to, co mam.
.. nie było już odwrotu. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 7 lipca 2010, 00:22

Weź moją wyob­raźnię na smycz, a uczu­cia w ka­ganiec. Jeśli da się, proszę. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 13 czerwca 2010, 11:54

Nie da się os­woić miłości. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 30 maja 2010, 11:44

Jeśli kwiat miałby wybór... wo­lałby zgnić, czy us­chnąć?
A Ty? Co byś wybrał? 

myśl
zebrała 13 fiszek • 23 maja 2010, 21:08

Gdy już kończyłam układać ideal­ny sce­nariusz swo­jego życia, Ty przyszedłeś i po­darłeś kar­tki na strzępy.
I znów zaczy­nam od nowa... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 20 maja 2010, 20:15

Rzu­cam się w prze­paść z roz­paczy, z nadzieją, że tam, na do­le stoisz i cze­kasz, by mnie ura­tować. Gdy­by tak się stało, urosłyby mi skrzydła. Wte­dy wy­lecieli­byśmy z tej dziury i żyli na chmu­rach ule­pionych z marzeń.
Głupia nadzieja.. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 15 maja 2010, 14:17
czeekoladaa

Na co czekasz? Zrób to!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

czeekoladaa

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność